Pravidla

Žádáme Vás, abyste si důkladně přečetli a dodržovali oboje - provozní řád i místní pravidla a předešli tak možným zbytečným problémům a nedorozuměním.

Členové klubu si mohou stáhnout aktuální stanovy GCHOR.

Místní pravidla

Platí od 19. března 2019

Trest za porušení místních pravidel:

 • Hra na rány – dvě trestné rány
 • Hra na jamky – ztráta jamky
 1. Míč leží na nízko sekané ploše v poli

  Jestliže míč leží v poli v části sečené na výšku FW nebo na nezatravněné ploše, může jej hráč beztrestně zvednout a očistit a může jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy. Referenční bod: Původní poloha míče. Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: šířka originálně složené scorekarty avšak s těmito omezeními: Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a musí být v poli.

  Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, a použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2.

 2. Hranice hřiště

  Hranice hřiště tvoří kolíky bílé barvy, bílé čáry nebo oplocení na jamkách č. 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9. Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních (ze strany hřiště) bodů výše zmíněného v úrovni země.

 3. Vnitřní hranice hřiště

  Vnitřní hranice hřiště na jamkách č. 6 vpravo, č. 7 vlevo od bunkeru a č. 9 vpravo platí jen při hraní těchto jamek. U jamek č. 3 vpravo a č. 4 vpravo se jedná o vnitřní hranice hřiště vymezující driving range a tyto platí u hraní jakékoli jamky, navíc se zákazem vstupu z důvodu bezpečnosti.

 4. Trestné oblasti

  Trestné oblasti jsou označeny červenými a žlutými kolíky na jamkách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Na jamkách č. 3, 4 (u odpaliště), 6 (u greenu) a 8 mají označen pouze bližší okraj a rozprostírají se do nekonečna.

 5. Půda v opravě

  Půda v opravě je označena modrými kolíky nebo modrými čarami. Drny zakrývající nově položenou drenáž jsou považovány za půdu v opravě.

 6. Nepohyblivé závady

  • Kolíky označující vnitřní hranice hřiště (při hře jiných jamek, něž pro které platí)
  • Všechny silnice a cesty na hřišti jsou nepohyblivé závady, ať už mají umělý povrch nebo ne, a hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.
  • Síť u greenu jamky č. 5 - pokud síť a její konstrukce překáží poloze míče, prostoru pro švih nebo v postoji nebo směru hry (úlevu pro překážení ve směru hry lze využít pouze při hraní 5. jamky), může hráč využít pro beztrestnou úlevu vymezenou dropzónu (modré kolíky a čáry). Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3.
  • Všechny objekty zavlažovacího systému (sprinklery, hadice, povrchové drenáže, trubky, aj.).
  • Pevně instalované lavičky a odpadkové koše, myčky na míče, sud na jamce č.1
 7. Pohyblivé závady

  • Všechny kolíky červené, žluté a modré označující trestné oblasti a půdu v opravě.
  • Mobilní lavičky, odpadkové koše, vzdálenostní kolíky,...
 8. Půda v opravě navazující na nepohyblivou závadu

  Pokud půda v opravě navazuje na nepohyblivou závadu, pak je její území považováno za součást nepohyblivé závady.

Provozní řád

Platí od 1. ledna 2018

Trest za porušení provozního řádu:

 • Okamžité vyloučení ze hry a prostoru hřiště
 • Zákaz vstupu na driving range a hřiště po dobu jednoho roku
 • Vyloučení z řad členů klubu
 • Oznámení orgánům České golfové federace
 1. Provozní řád a etika pro návštěvníky Golf Clubu Hořehledy

  Provozní řád klubu stanovuje základní povinnosti, které musí návštěvníci golfového areálu GC Hořehledy dodržovat pro bezpečnost a spokojenost svou i ostatních návštěvníků areálu. Za návštěvníka je považován každý hráč golfu (včetně členů GC Hořehledy), jeho doprovod, diváci, návštěvníci klubovny, případně i osoby areálem procházející.

  Golfový areál GC Hořehledy sestává zejména z golfového hřiště, cvičných ploch a klubovny. Odpovědnými osobami jsou prezident klubu, manažeři, marshal, rozhodčí, oprávněný trenér či cvičitel golfu, greenkeeper, recepční, a všichni členové Správní rady, Kontrolní a revizní komise GC Hořehledy a stálých orgánů GC Hořehledy.

 2. Provoz areálu

  Areál je pro návštěvníky přístupný pouze v provozní době.

  Provozní doba zpravidla začíná v 8:00 hodin a končí soumrakem, nejpozději pak ve 20:00 hodin.

  Aktuální provozní dobu stanovuje manažer hřiště v závislosti na ročním období a momentálním stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou vyvěšeny v recepci a uvedeny na internetových stránkách GC Hořehledy (www.golf-horehledy.cz).

  Poslední možné odbavení na recepci klubu je v 19:30 hodin (platí pro období červen-září).

  Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.

  Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva se smluvním partnerem - krátkodobým uživatelem. Informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách klubu s předstihem.

  K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé GC Hořehledy.

  Předvádět golfovou hru návštěvníkům je dovoleno pouze po souhlasu odpovědné osoby.

  Všechny návštěvníky i hráče upozorňujeme, že je přísně zakázáno procházet od 9. greenu k recepci nebo 1. tee proti směru hry 1. jamky. K přechodu využijte značenou cestu kolem zázemí správy hřiště. Je zde velké nebezpečí úrazu!

 3. Povinnosti návštěvníků

  Návštěvník je povinen chovat se v prostorách golfového hřiště dle golfové etikety a dobrých mravů tak, aby nerušil ostatní.

  Každý návštěvník hřiště je povinen ohlásit se v recepci klubu.

  Návštěvník, který není účastníkem golfové hry ani doprovodem, nemá oprávnění vstupu do hřiště. Každý, kdo poruší toto ustanovení, tak činí výhradně na vlastní nebezpečí.

  Návštěvník a doprovod návštěvníka musí být v prostorách cvičného areálu a na hřišti vhodně oblečen. Nejsou povolena pánská trička bez rukávu, džíny, sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky (tílka). Je zákaz používat při pohybu po travnatých plochách jinou obuv, než s hladkou podrážkou nebo spikes. V případě nedodržení provozního řádu nebude návštěvníkovi a doprovodu návštěvníka vstup do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu GC Hořehledy vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby GC Hořehledy.

  Na cvičném jamkovišti je přísný zákaz používat jinou hůl, než hůl pro puttování.

  Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání golfových míčů.

  V celém areálu je zakázán volný pohyb psů. Pes může být přítomen na hřišti pokud je na vodítku a pod dohledem.

  V celém areálu je zakázáno nechat bez dozoru malé děti.

  V případě bezprostředně se blížící bouřky jsou návštěvníci povinni s ohledem na svoji bezpečnost urychleně opustit hřiště i cvičné plochy dle evakuačního plánu. Totéž platí v případě zvukového signálu.

 4. Povinnosti hráče

  Hráč je povinen chovat se v prostorách golfového hřiště dle golfové etikety a dobrých mravů tak, aby nerušil ostatní.

  Každý hráč je povinen viditelně označit svůj bag platnou visačkou, kterou obdrží na recepci klubu při registraci. Využívat hřiště nebo cvičných ploch je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků. Hráč je povinen kdykoli během hry se prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyloučen z další hry bez náhrady.

  Členové klubu se rovněž prokazují platným členským průkazem.

  Hráč je povinen dodržovat v recepci rezervovaný čas. V případě, že zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí hráč nárok na svůj rezervovaný čas. Výjimkou je pouze zdržení vlivem toho, když je na startu skupina, začínající druhou devítku. Skupina, začínající hru na druhé devítce, má v tom případě přednost před skupinou, začínajícím hru na první devítce.

  Přerušením hry bez výzvy odpovědné osoby nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek ztrácejí hráči nárok na pořadí.

  Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště výhradně na vlastní nebezpečí.

  Samostatné hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s HCP 54 a nižším. Po dohodě s odpovědnou osobou lze povolit hru i hráčům bez HCP. Skupina nemůže být tvořena pouze hráči bez HCP.

  Hráč musí být v prostorách cvičného areálu a na hřišti vhodně oblečen. Nejsou povolena pánská trička bez rukávu, džíny, sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky (tílka). Je zákaz používat při pohybu po travnatých plochách jinou obuv, než s hladkou podrážkou nebo spikes. V případě nedodržení provozního řádu nebude návštěvníkovi a doprovodu návštěvníka vstup do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu GC Hořehledy vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby GC Hořehledy.

  Hráč je povinen využívat pouze odpaliště dle své kategorie, pokud není odpovědnou osobou stanoveno jinak.

  Hráč je povinen respektovat místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, čističky míčků, lavičky, aj.).

  Hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat bankry, vypichovat stopy po míči na jamkovištích. Hráči jsou povinni mít u sebe vypichovátko. Pokud ho nevlastní, nebudou připuštěni ke hře. Zákaz jízdy motorovými vozíky přes krátce střižené plochy (forgreeny, greeny, odpaliště nebo tam, kde je to výslovně zakázáno značkou). Řídit motorové vozíky mohou výhradně osoby starší 15 let.

  Zákaz cvičných švihů na odpalištích a greenech.

  Přísný zákaz sbírání cizích míčů - jestliže kdekoli v prostoru areálu nalezne hráč jakýkoli jiný míč než je jeho vlastní "míč ve hře" či jeho vlastní "provizorní míč" ve smyslu definice míče ve hře a provizorního míče podle Pravidel golfu, je povinen jej nechat ležet, popřípadě upozornit ostatní hledající hráče, že nalezl cizí míč. Dotknout takového míče se hráč smí pouze za účelem provedení identifikace míče ve smyslu Pravidel. Trest za porušení se řídí pravidlem 20-7b a 20-7c, případně vyloučením ze hry a disciplinárním řízením.

  Je přísně zakázáno používat drivingové míče mimo cvičný areál. Při porušení těchto pravidel má odpovědná osoba GC Hořehledy právo ukončit okamžitě hru bez náhrady.

  Je zakázán začátek hry od jamky č. 3 (driving range), vždy je povinností hráčů začít hru od jamky č. 1 po řádném odbavení na recepci klubu.

  Přísný zákaz vstupu do dopadového prostoru driving range vymezeného bílými kolíky.

  Hráč má povinnost dodržovat tempo hry a pravidlo přednosti ve hře. Časový limit pro 9 jamek je 2 hodiny 20 minut. Pokud odpovědná osoba usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování této situace může být požádán, aby vynechal jednu, nebo více jamek, popř. může být vyloučen ze hry. Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.

  Po skončení puttování musí hráč co nejdříve opustit prostor greenu a jeho bezprostřední okolí.

  Hráči jsou povinni řídit se pravidly golfu, pravidly etikety a dobrými mravy, provozním řádem a místními pravidly GCH, pokyny marshalů a pracovníků resortu. Nerespektování může mít za následek okamžité vyloučení ze hry bez nároku na náhradu fee a startovného, případně zahájení disciplinárního řízení.

 5. Půjčovní a provozní řád Driving range a dalších cvičných ploch

  • Driving range je cvičnou plochou určenou pro nácvik golfové hry.
  • Dalšími cvičnými plochami jsou cvičné jamkoviště a prostor k nácviku krátké hry (chip&pitch).
  • Při pobytu na všech cvičných plochách a v jejich blízkosti je návštěvník povinen dodržovat obecné zásady golfové etikety a pravidel golfu, a chovat se stejně, jako při hře na hřišti.
  • Návštěvníci jsou povinni učinit vše pro to, aby byla dodržena maximální bezpečnost jejich i ostatních návštěvníků.
  • Návštěvníci jsou povinni brát ohled na ostatní hráče, v prostoru odpališť se musí zdržet hlasitého hovoru a telefonování.
 6. Návštěvníci jsou povinni

  • Dbát na provádění bezpečného švihu.
  • Hrát rány výhradně do prostoru driving range.
  • Dbát pokynů odpovědných osob.
  • Opravovat stopy po dopadu míče (pitch mark) na cvičných jamkovištích.
  • Udržovat pořádek na cvičných jamkovištích.
  • Na cvičných jamkovištích provádět cvičné putty výhradně vlastními míči a holí k tomu určenou (putter).
 7. Na driving range a dalších cvičných plochách je zakázáno

  • Vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
  • Při hře z trávníku odpalovat mimo vymezený prostor. V prostoru driving range je možno mimo cvičné rohože odpalovat pouze v sektorech k tomu určených.
  • Sbírat již odehrané míče za účelem opětovného odpalu.
  • Hrát na cvičných jamkovištích zapůjčenými míči – tzv.: driving range balls.
  • Vstupovat do hracího prostoru – překračovat linii odpalu. Je přísný zákaz vstupu do dopadového prostoru driving range vymezeného bílými kolíky.
  • Jakkoli přemísťovat nebo poškozovat zařízení driving range a dalších cvičných ploch.
  • Odnášet zapůjčené golfové vybavení mimo prostor driving range.
  • Odnášet zapůjčené míče mimo prostor driving range.