Roční členské příspěvky 2021

Vážení členové Golf Clubu Hořehledy, letošní první sdělení obsahuje informace o výši a splatnosti ročních členských příspěvků platných pro rok 2021. Upozorňujeme, že z důvodů vycházejících ze Směrnic a Stanov České golfové federace a Golf Clubu Hořehledy je termín splatnosti členského příspěvku stanoven na den 25. ledna 2021.

Platnost členských kartiček vydaných v roce 2020 skončila dnem 31. 12. 2020. Nové kartičky na rok 2021 se budou tisknout po 1. únoru 2021 a budou se tisknout pouze pro ty členy, kteří budou mít do 25. ledna 2021 uhrazen členský příspěvek a ten bude připsán na účet Golf Clubu Hořehledy. Ostatní budou na serveru ČGF zablokováni, přičemž k deblokaci může dojít až po zaplacení.

Pokyny k provedení platby:

  • Číslo účtu: 101 101 011/ 0100
  • VS: Vaše členské číslo ve tvaru 0890xxxx (je uvedeno na členské kartičce)
    • UPOZORNĚNÍ – oproti minulosti je drobně změněn variabilní symbol, kdy na základě nové metodiky ČGF je za dosavadní číslo klubu přidána nula – „0890“
  • Zpráva pro příjemce: Příjmení a Jméno

Výše ročních členských příspěvků stanovených Výborem klubu pro rok 2021: (rozhodující je věk dosažený v roce 2021)

  • Děti do 10 let včetně – 1 000 Kč
  • Mládež 11–18 let včetně - 2 500 Kč
  • Studující 19–25 let * včetně – 3 000 Kč
  • Senioři nad 65 let včetně - 3 500 Kč
  • Ostatní členové – 6 500 Kč

* Bez doložení aktuálního potvrzení o studiu do 25.1.2021 nebude platba uznána a dojde k blokaci na serveru ČGF. Potvrzení postačí naskenovat a zaslat emailem na: mkopcak@golf-horehledy.cz

Směrnice ČGF č. 1/2015 a Stanovy ČGF v platném znění ukládají klubům povinnost platit členské příspěvky ZA KAŽDÉHO ČLENA BEZ OHLEDU NA JEHO STATUT(např. blokace z důvodu neuhrazení ročního členského poplatku). Jinými slovy – blokovaný člen není připuštěn ke hře (nemůže hrát turnaje a upravovat HCP), ale klub je i přes to povinen za takového člena platit poplatky ČGF. 

Neplacení poplatků ze strany Klubu vůči ČGF je důvodem k vyloučení Klubu z ČGF, resp. k zániku jeho členství v ČGF (a to i přes to, že důvodem nezaplacení ze strany Klubu by byl prokazatelně fakt, že člen Klubu nezaplatil Klubu). Zánikem členství Klubu v ČGF nebo jeho vyloučením by zanikly i veškeré registrace všech členů Klubu. Věříme tedy, že chápete závažnost této problematiky stejně jako to, že jsme povinni důsledně vyžadovat uhrazení veškerých ročních členských příspěvků.

Protože upomínání neplatícího člena, zablokování neplatícího člena a odblokování po opožděném zaplacení ročního členského příspěvku je administrativní úkon spojený s náklady, které jdou k tíži všech členů, rozhodl Výbor v souladu se Stanovami Klubu na své schůzi dne 29. 12. 2015, že poplatek za takovýto administrativní úkon činí 100,- Kč.

Výbor klubu současně důrazně upozorňuje ty členy, kteří nemají ještě uhrazeny příspěvky za minulá období, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili, neboť Výbor klubu je povinen pohledávky vymáhat, což při vymáhání právní cestou způsobí, že se dlužná částka zbytečně navýší.

Povinnost placení ročních členských příspěvků pro rok 2021 se samozřejmě netýká těch členů, kteří uhradili své příspěvky formou daru klubu do konce roku 2020, případně kteří doporučili v roce 2020 nového dospělého člena klubu, a tím jsou od placení příspěvku na rok 2021 osvobozeni (tito členové byli o osvobození či snížení poplatku informování). Členské průkazky GC Hořehledy platné pro rok 2021 těch členů, kteří mají splněny své poplatkové povinnosti, budou k vyzvednutí na recepci klubu spolu se zahájením nové golfové sezóny.

V Hořehledech dne 31. 12. 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.

prezident GC Hořehledy

Najdete nás na sociálních sítích:
Volba jazyka:
crossmenumenu-circlecross-circle