Provozní řád

Provozní řád PilsnerGolf Resortu Hořehledy

Platí od 26. října 2021

I. Obecná ustanovení

Provozní řád PilsnerGolf Resortu Hořehledy stanovuje základní povinnosti, které musí Návštěvníci Areálu dodržovat pro bezpečnost a spokojenost svou i ostatních Návštěvníků.

1. Areálem je myšleno především golfové hřiště, Driving range (tréninkové zázemí), prostory recepce, restaurace a hotelu a na ně navazující plochy parkoviště, dvoru a spojovací cesty.

2. Za Návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci klubovny, návštěvníci Driving range, hosté hotelu, restaurace, informačního centra, ekoparku, případně i osoby areálem procházející.

3. Odpovědnými osobami jsou zaměstnanci resortu a činovníci Golf Clubu Hořehledy z.s., dále pak pověřené a jasně označené spolupracující osoby jako např. golfoví rozhodčí či trenéři.

4. Provozovatelem areálu je Česká golfová asociace s.r.o. (IČ 25248481), klubem působícím na golfovém hřišti je Golf Club Hořehledy z.s. (IČ 26649594).

II. Provoz Areálu

1. Areál je pro Návštěvníky přístupný pouze v provozní době, která zpravidla začíná v 8:00 hodin a končí soumrakem, nejpozději pak ve 20:00 hodin. Aktuální provozní doba je závislá na ročním období a momentálním stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou především uvedeny na internetových stránkách Areálu (www.golf-horehledy.cz), dále pak na sociálních sítích a na recepci.

2. Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup Návštěvníkům do Areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví či zamezení škod a také v případě, že tak stanoví smlouva se smluvním partnerem - krátkodobým uživatelem. Informace jsou vyvěšeny s předstihem na internetových stránkách Areálu a na sociálních sítích.

3. K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé, předvádět golfovou hru Návštěvníkům je dovoleno pouze po souhlasu Odpovědné osoby.

4. Všechny Návštěvníky hřiště upozorňujeme, že je přísně zakázáno procházet od 9. greenu k recepci nebo 1. tee proti směru hry 1. jamky. K přechodu využijte značenou cestu kolem zázemí správy hřiště. Je zde velké nebezpečí úrazu!

5. V celém Areálu je zakázán volný pohyb psů. Pes může být přítomen v Areálu pouze po předchozím souhlasu Odpovědné osoby a pokud je na vodítku a pod dohledem.

III. Povinnosti Návštěvníků

1. Každý Návštěvník je povinen chovat se v prostorách golfového hřiště dle golfové etikety (vracet řízky, vypichovat stopy po dopadu míčků, uhrabávat bunkery,...) a dobrých mravů tak, aby nerušil ostatní. Rovněž je povinen respektovat místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře.

2. Každý Návštěvník hřiště je povinen ohlásit se a odbavit v recepci klubu.

3. Návštěvník hřiště je povinen dodržovat v recepci rezervovaný čas. V případě, že není 5 minut před svým startovním časem odbaven na recepci, ztrácí hráč nárok na svůj rezervovaný čas. Výjimkou je pouze zdržení vlivem toho, když je na startu skupina, začínající druhou devítku. Skupina, začínající hru na druhé devítce, má v tom případě přednost před skupinou, začínajícím hru na první devítce.

4. Využívat hřiště je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků. Návštěvník hřiště je povinen kdykoli během hry se prokázat Odpovědné osobě dokladem opravňujícím ho ke hře (dokladem o úhradě, registrační visačkou, potvrzením o samoodbavení).

5. Návštěvníkovi hřiště doporučujeme využívat odpaliště dle svých herních dovedností (HCP 0 – 30 žlutá, 30,1 – 45 červená, 45,1 – 54 zelená), případně dle rozhodnutí Odpovědné osoby.

6. Návštěvníkům hřiště a jejich doprovodu doporučujeme vhodné sportovní oblečení v duchu golfové etikety. Tílka, džíny, trička bez rukávů,... nejsou vhodným oblečením a můžete být Odpovědnou osobou upozorněni na nutnost jejich výměny, případně vám bude vstup do prostoru golfového hřiště odepřen.

7. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry ani doprovodem, nemá oprávnění vstupu do hřiště. Každý, kdo poruší toto ustanovení, tak činí výhradně na vlastní nebezpečí.

8. Přerušením hry (např. zastavení na trénink na Driving range) bez výzvy Odpovědné osoby nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek ztrácejí Návštěvníci hřiště nárok na pořadí.

9. V případě bezprostředně se blížící bouřky jsou Návštěvníci hřiště a Driving range povinni s ohledem na svoji bezpečnost urychleně opustit hřiště i cvičné plochy dle evakuačního plánu (vyvěšen v recepci a na Driving range). Totéž platí v případě zvukového signálu.

10. Řídit motorové či elektrické buginy (carty) mohou výhradně osoby starší 15 let.

11. Zákaz cvičných švihů na odpalištích, pokud tyto jakkoli narušují povrch odpaliště.

12. Je zakázáno používat či odnášet Drivingové míče mimo Driving range.

13. Je zakázán začátek hry od jamky č. 3 (Driving range), vždy je povinností Návštěvníků hřiště začít hru od jamky č. 1 po řádném odbavení na recepci klubu.

14. Přísný zákaz vstupu do dopadového prostoru Driving range vymezeného bílými kolíky a rohožkami.

15. Návštěvník hřiště má povinnost dodržovat tempo hry a pravidlo přednosti ve hře. Časový limit pro 9 jamek je 2 hodiny 20 minut. Pokud Odpovědná osoba usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování této situace může být požádán, aby vynechal jednu, nebo více jamek, popř. hrál z kratších odpališť. Pomalejší Návštěvníci hřiště jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.

16. Je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

IV. Doplňkový provozní řád Driving range a dalších cvičných ploch

Tato část rozšiřuje výše popsaná pravidla pro tréninkové zázemí Areálu – Driving range.

1. Driving range je cvičnou plochou určenou pro nácvik golfové hry. Skládá se z prostoru pro odpalování (rohožky a travnatý prostor), dopadové plochy, cvičného greenu a jeho okolí, cvičného bunkeru a cvičné jamky umístěné pod greenem č. 5 – viz mapka na nástěnce na Driving range.

2. Návštěvníci Driving range jsou povinni brát ohled na ostatní Návštěvníky, v prostoru odpališť musí dodržovat maximální bezpečnost (prostor pro švih), musí se zdržet hlasitého hovoru nebo telefonování.

3. Cvičný green je rozdělen na prostor pro přihrávky (vysoké vlajky) a puttování (nízké vlajky). Prosím o respektování tohoto rozdělení.

4. Návštěvníci hřiště mají absolutní přednost před Návštěvníky trénujícími na cvičné jamce. Pohyb na cvičné jamce je nutné přizpůsobit s ohledem na bezpečnost – především při hře na 2. a 6. jamce. Na greenu cvičné jamky lze puttovat pouze v případě, že neomezím ostatní Návštěvníky cvičné jamky.

5. Návštěvníci Driving range jsou povinni opravovat stopy po dopadu míče (pitch mark) na cvičných jamkovištích. Provádět údery na cvičných jamkovištích lze pouze putterem.

6. Při hře “z trávy“ je možné odpalovat pouze ve vyznačeném prostoru. Není-li takový prostor vymezen a označen, je odpalování z trávy zakázáno.

7. Je zakázáno vstupovat do dopadového prostoru Driving range (vymezen bílými kolíky a rohožkami). Je zakázáno sbírat odehrané míče za účelem opětovného odpalu.

8. Je zakázáno jakkoli přemísťovat nebo poškozovat zařízení driving range a dalších cvičných ploch.

Trest za porušení provozního řádu:

Okamžité vyloučení ze hry a prostoru Areálu
Zákaz vstupu do Areálu na určité časové období
Vyloučení z řad členů Golf Clubu Hořehledy z.s.
Oznámení orgánům České golfové federace
Najdete nás na sociálních sítích:
Volba jazyka:
crossmenumenu-circlecross-circle